Miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljö- och klimattänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis och i mån av resurser samt utifrån vår prioritering för en renare framtid genom att:

1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

2. Tillämpa en helhetssyn, livscykelperspektiv, på våra tjänsters miljö- & klimatstörning i samband med tillverkning, tryck, tvätt och distribution av entrémattor.

3. Välja arbetsmetoder, speciellt vid tryck och tvätt, som är skonsamma mot miljö- & klimat.

4. Utveckla och marknadsföra distributionstjänster med ständigt förbättrade miljöegenskaper.

5. Vid behov och när möjlighet ges, bedriva miljö- & klimatarbete i samarbete med våra kunder och leverantörer. Vid initiativ från miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende är vi alltid öppna för samarbete.

6. Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljö- & klimatarbete.

7. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljö- & klimatpåverkan på ett öppet och objektivt sätt, på vår hemsida logomattan.se

8. Uppfylla vår miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter.

9. Kontinuerligt jobba med förbättringar som gynnar miljön genom löpande uppföljning av våra fastställda, övergripande och detaljerade miljömål.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Logomattan i Stockholm AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.