Antikorruptionspolicy

Logomattan skall bedriva all sin affärsverksamhet mer ärlighet, integritet och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som rör antikorruption. Korruption i någon form är inte acceptabelt, och vi har nolltolerans mot alla former av korruption.

1. Vårt företag kommer följa alla tillämliga lagar och förordningar relaterade till korruption, inklusive FN:s konvention mot korruption, Foreign Corrupt PracticesAct och Bibery Act.

2. Förbud mot korruption: Vårt företag förbjuder alla former av korruption, inklusive mutor, underlättande betalningar, kickbacks eller någon annan form av oetiskt beteende som kan leda till korruption.

3. Gåvor, underhållning och gästfrihet: Vårt företag erkänner att gåvor, underhållning och gästfrihet är en vanlig affärspraxis men endast i den utsträckning de är rimliga, proportionella och följer gällande lagar och förordningar. Anställda får inte ta emot eller erbjuda gåvor, underhållning eller gästfrihet som kan påverka eller uppfattas påverka deras omdöme eller beslutsfattande.

4. Due Diligence på tredje part: Vårt företag genomför du diligence på alla tredje parter, inklusive leverantörer, agenter och konsulter, för att säkerhetställa att de förstår vår antikorruptionspolicy och tillämpliga lagar och förordningar.

5. Rapportering och utredning av korrupta metoder: Vårt företag uppmuntrar alla anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter att omedelbart rapportera eventuella korrupta metoder eller misstänkta korrupta aktiviteter. Företaget kommer att undersöka alla rapporter om korruption snabbt och vidta lämpliga åtgärder, inklusive disciplinära åtgärder, vid behov.

6. Anti-repressalier: Vårt företag förbjuder vedergällning mot någon anställd eller tredje part som rapporterar korrupta metoder eller samarbetar i en utredning relaterad till korruption.

7. Kontirnuerlig förbättring: Vårt företag kommer kontinuerligt att övervaka och granska sin antikorruptionspolicy för att säkerhetställa att den förblir effektiv och relevant för vår affärsverksamhet.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att antikorruptionspolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Logomattan i Stockholm AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.