Alkohol- och drogpolicy

Logomattan eftersträvar en god och säker arbetsmiljö. Som ett serviceföretag med maskin-, fordon- och kemikaliehantering tar vi användningen av alkohol och droger på största allvar eftersom de påverkar säkerhet och arbetsförmåga.
Vi accepterar inte att anställda har en alkoholkonsumtion som riskerar deras säkerhet, välbefinnande eller förmåga att arbeta och vi har nolltolerans mot droger. Det är inte tillåtet att använda alkohol, droger eller läkemedel som är narkotikaklassade under arbetstid. Alkohol kan dock serveras i vissa situationer, se "Att erbjuda alkohol" nedan.

1. Det är inte accepterat att komma till arbetsplatsen påverkad av alkohol eller droger.

2. Den som är berusad eller påverkad av alkohol eller droger kommer att skickas hem omedelbart eller till en vårdinrättning. Närmaste chef ansvarar för att detta sker på ett säkert sätt.

3. Logomattan måste arbeta för att eliminera sjukskrivningar på grund av alkohol och droger.

4. Alla anställda, oavsett befattning, ska behandlas lika och med respekt.

Uppföljning av policyn sker inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och i varje enskild rehabiliteringsprocess där handlingsplaner tagits fram. Alla anställda är ansvariga för att följa policyn och för att agera vid misstanke om missbruk på arbetsplatsen.

Att erbjuda alkohol

Som en allmän regel erbjuder Logomattan inte alkohol. Vid representation, personal evenemang och liknande sammanhang kan servering av alkoholdrycker motiveras. Återhållsamhet och ett representativt beteende skall dock alltid eftersträvas. Många människor vill inte eller kan inte dricka alkohol av olika skäl. Detta måste alltid respekteras och därför alltid erbjudas alkoholfria alternativ.

Behandling / rehabilitering

En medarbetare med missbruksproblem ska alltid erbjudas stöd och hjälp i form av motiverande behandling och eftervårdsinsatser.

En medarbetare med missbruk kommer överens med sin närmaste chef om hur hjälp ska tas emot / erbjudas. Den som missköter sitt arbete på grund av missbruk, inte aktivt deltar i rehabiliteringen eller som trots rehabiliteringsåtgärder fortsätter sitt missbruk riskerar i slutändan sin anställning.

Logomattan har rätt att teckna ett behandlingsavtal med den anställde där parterna ömsesidigt kommer överens om behandling, uppföljning av denna samt konsekvenser vid avbrott i behandlingen. Företaget har också rätt att begära ett drogtest från arbetstagaren vid behov. Både i förebyggande syfte, t.ex. i samband med olika utbildningar, och i specifika missbruksärenden kan chef och medarbetare få stöd både externt och internt med fördjupad kunskap.

Integritet

Oavsett om en anställd genomgår behandling eller inte ska största möjliga hänsyn tas till den anställdes integritet.