Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna Integritetspolicy har vi tagit fram för att vi värnar om din integritet. Logomattan i Stockholm AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur Logomattan i Stockholm AB behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Logomattan i Stockholm AB, org.nr: 556673-8190, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Logomattan i Stockholm AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer. Logomattan i Stockholm AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:

• Ansökningar om uppdrag
• Förfrågningar om våra tjänster
• Nyhetsbrev till kunder med avtal
• Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

Vilka uppgifter behandlas?

• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Logomattan i Stockholm AB och ibland av  Logomattan i Stockholm AB:s olika tjänsteleverantörer.  
Exempel på tjänsteleverantör är:  IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Överföring till tredje land

Logomattan i Stockholm AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Logomattan i Stockholm AB uppgifter om dig?

Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Logomattan i Stockholm AB
Fabriksvägen 10
171 48 SOLNA
E-post: info@logomattan.se

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Vid en sådan begäran gör Logomattan i Stockholm AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Logomattan i Stockholm AB
Fabriksvägen 10
17148 SOLNA
E-post: info@logomattan.se

Markus Olin
Personuppgiftsansvarig och VD
Logomattan i Stockholm AB